ที่ การบริการ เอกสาร Download
1. เกณฑ์และอัตราการจัดเก็บเงินค่าบริการต่าง ๆ ของ คณะแพทยศาสตร์ 1. เกณฑ์และอัตราการจัดเก็บฉบับ 2555
2. เกณฑ์และอัตราการจัดเก็บฉบับ ฉบับที่ 2
3. เกณฑ์และอัตราการจัดเก็บฉบับ ฉบับที่ 3
4. เกณฑ์และอัตราการจัดเก็บฉบับ ฉบับที่ 4
5. เกณฑ์และอัตราการจัดเก็บฉบับ ฉบับที่ 5
2.

ศูนย์เครื่องมือกลาง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานที่ตั้ง อาคาร อปร. ชั้น 9-10 , อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 8
โทร. 0-2256-4000 ต่อ 3568

1. รายการเครื่องกลางคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   .pdf
2. เกณฑ์และอัตราการจัดเก็บเงินค่าใช้บริการเครื่องมือกลาง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ .pdf
3. รายละเอียดและอัตราค่าบำรุงการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ของศูนย์เครื่องมือกลางฯ .pdf
4. แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือกลาง (ในวันและเวลาราชการ)     .pdf      .doc
5. แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือกลาง (ในวันและเวลานอกราชการ)    .pdf         .doc

  ห้องปฎิบัติการนิรภัยชีวภาพระดับ 3 (BSL3)
สถานที่ตั้ง อาคาร อปร. ชั้น 9
โทร. 0-2256-4000 ต่อ 3559
รายการเครื่องมือในห้องปฎิบัติการ   .pdf
3. ศูนย์วิจัยทางคลินิกระดับนานาชาติ (Chula CRC)
สถานที่ตั้ง อาคาร อปร. ชั้น 7
โทร. 0-256-4000 ต่อ 3547
http://www.chulacrc.org
4. REDCap

1. เงื่อนไขและขั้นตอนในการขอ Username เพื่อใช้โปรแกรม REDCap .pdf
2. แบบฟอร์มคำขอรับ Username เพื่อใช้โปรแกรม REDCap .pdf

5. การให้คำปรึกษาทางด้านสถิติ
กรุณาโทรนัดเวลาล่วงหน้า
6. โครงการ "ส่งเสริมเพื่อเขียนต้นฉบับบทความวิจัย" คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
เนื่องจากภาระงานหลักของคณาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์ ประกอบด้วยการเรียนการสอน
การบริการทางการแทยพ์และการวิจัย การมีภาระงานหลายด้านนี้ ทำให้คณาจารย์บางท่าน
มีเวลาในการเขียนต้นฉบับบทความวิจัยไม่เพียงพอ แม้ว่าจะมีข้อมูลมากพอที่จะเขียนรายงานได้
คณะแพทยศาสตร์ จึงจัดให้มีโครงการนี้เพื่อเพิ่มผลงานตีพิมพ์คุณภาพของคระแพทยฯ โดยมีนโยบายส่งเสริมและมอบหมายให้คณาจารย์สามารถมีเวลาเขียนต้นฉบับบทความวิจัย
เพื่อส่งติพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ช่วงละไม่เกิน 2 สัปดาห์ โดยปลอดจากกิจกรรมปกติได้
(ผู้ประสานงาน นางพรทิพย์ สินธวานุรักษ์ โทร. 0-2256-4455, e-mail: psinthavanuruk@yahoo.com)
ระเบียบและหลักเกณฑ์พร้อมแบบฟอร์ม (แก้ไขครั้งที่ 1 (3/10/54)
7.

English Editing Service

ผู้ประสานงาน นางพรทิพย์ สินธวานุรักษ์
สถานที่ติดต่อ ฝ่ายวิจัย ตึกอานันทมหิดล ชั้น 3
เบอร์โทร. 0-2256-4455 ต่อ 18 มือถือ 085-0444343
E-mail: psinthavanuruk@yahoo.com

คุณสมบัติของผู้รับบริการ
- บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ และอาจารย์ นักวิจัย รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
- นิสิต ซึ่งมีอาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา/ผู้วิจัยร่วม หรือ ผู้เขียนร่วม
- มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ (ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ทางเลือกที่ให้การบริการ
1. บริการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่งตรวจโดยตรง โครงการคลินิกวิจัย (Research Clinic)
โดยผ่านระบบ online (Username/Password ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) http://portal.research.chula.ac.th/ (มีคู่มือในเว็บไซด์ หรือสอบถาม คุณขวัญพัฒน์ นาคำ โทร. 0-2215-0238)
2. บริการของคณะแพทยศาสตร์ ฝ่ายวิจัย /English Editing & Medical writer Service
ดูรายละเอียด และ Download แบบฟอร์มขอรับบริการได้ที่ http://research.md.chula.ac.th/service.html
(ผู้ประสานงาน คุณพรทิพย์ สินธวานุรักษ์ )
3. บริการของบริษัทเอกชนที่เป็น Contact กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลย : Edanz expert English editing
- Edanz services; http://www.edanzediting.com/portal/chulalongkorn-university
4. บริการของบริษัทเอกชนอื่น ๆ (ผู้วิจัยสามารถประสานและติดต่อเองโดยสะดวก)
การสนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าใช้จ่าย เรื่องละไม่เกิน 10,000 บาท พิจารณาตามหลักเกณฑ์ Research Clinic ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปี 2557)

1. รายละเอียดการสมัครการให้การสนับสนุนและอัตราค่าบริการ
2. แบบฟอร์มขอรับการบริการตรวจแก้ภาษาอังกฤษ (Request form for English editing)
3. แบบประเมินผลการให้บริการ
4. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Research Clinic
5. บันทึกข้อความประชาสัมพันธ์ "ระบบออนไลน์" การเสนอขอรับการสนับสนุนจากโครงการคลินิกวิจัย (Research Clinic) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8.

การเบิกค่าสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
(ผู้ประสานงาน น.ส.ณัฐฐิกา อุทยาพงษ์ โทร. 4455,4466 ต่อ 0 e-mail: researchaffairs@gmail.com)

- รายละเอียดและขั้นตอนการสมัครขอรับการสนับสนุน

การสนับสนุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยื่นผ่านระบบ Online ได้ที่ https://portal.research.chula.ac.th/login-ldap.php
1. ประกาศเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ ฯ พ.ศ.2553 (ฉบับเดิม)
2. ประกาศเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ ฯ พ.ศ.2556 (ฉบับล่าสุด)
3. รายชื่อวารสารที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่สนับสนุนค่าตีพิมพ์ฯ
4. แบบขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย (update 1/1/60)
5. แบบฟอร์มหนังสือยินยอม (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
6. รูปแบบบทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทย
7. ตัวอย่างแสดงค่า Impact Factor
8. แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.11)
การสนับสนุนจาก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1. ประกาศเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่างๆ ของกองทุนวิจัย คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ.2555
2. ระเบียนและหลักเกณฑ์การสนับสนุนผลงานตีพิมพ์ฯ (แก้ไขครั้งที่ 2/6 พ.ค.54) คณะแพทยศาสตร์
3. แบบฟอร์มใบสมัครขอรับเงินสัมนาคุณผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่มีค่า Impact Factor : RA1 (ปรับปรับปรุง ธ.ค.58)
4. แบบฟอร์มใบสมัครขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์ในจุฬาลงกรณ์เวชสารและขอเบิกค่า Page Charge : RA2 (ปรับปรุง ธ.ค.58)
5. แบบฟอร์มใบยินยอม MDCU
6. ตัวอย่างแสดงค่า Impact Factor

9. Protein Identification by Mass Spectrometry Service
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับวิเคราะห์ชนิดโปรตีนด้วย Liquid Chromatography Coupled with Mass Spectrometry (LC/MS/MS แบบ
Q-TOF) ที่ทำให้ทราบถึงลำดับของเปปไทด์ของโปรตีน
ผู้สนใจสามารถส่งตัวอย่างได้ที่ห้อง 1720 ตึก อปร. ชั้น 17 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ประสานงาน นส ภูริชญา สมภาร โทร. 0-2256-4000 ต่อ 3662 กด 509 , e-mail: pook_bio@yahoo.com,
http://research.md.chula.ac.th/Proteomic Service.html
1. แบบฟอร์มและอัตราค่าบริการ
2. คู่มือแนะนำการทำ gel digestion