ที่ การบริการ เอกสาร Download
1. เกณฑ์และอัตราการจัดเก็บเงินค่าบริการต่าง ๆ ของ คณะแพทยศาสตร์ 1. เกณฑ์และอัตราการจัดเก็บฉบับ 2555
2. เกณฑ์และอัตราการจัดเก็บฉบับ ฉบับที่ 2
3. เกณฑ์และอัตราการจัดเก็บฉบับ ฉบับที่ 3
4. เกณฑ์และอัตราการจัดเก็บฉบับ ฉบับที่ 4
5. เกณฑ์และอัตราการจัดเก็บฉบับ ฉบับที่ 5
2.

ศูนย์เครื่องมือกลาง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานที่ตั้ง อาคาร อปร. ชั้น 9-10 , อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 8
โทร. 0-2256-4000 ต่อ 3568

1. รายการเครื่องกลางคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   .pdf
2. เกณฑ์และอัตราการจัดเก็บเงินค่าใช้บริการเครื่องมือกลาง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ .pdf
3. รายละเอียดและอัตราค่าบำรุงการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ของศูนย์เครื่องมือกลางฯ .pdf
4. แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือกลาง (ในวันและเวลาราชการ)     .pdf      .doc
5. แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือกลาง (ในวันและเวลานอกราชการ)    .pdf         .doc

  ห้องปฎิบัติการนิรภัยชีวภาพระดับ 3 (BSL3)
สถานที่ตั้ง อาคาร อปร. ชั้น 9
โทร. 0-2256-4000 ต่อ 3559
รายการเครื่องมือในห้องปฎิบัติการ   .pdf
3. ศูนย์วิจัยทางคลินิกระดับนานาชาติ (Chula CRC)
สถานที่ตั้ง อาคาร อปร. ชั้น 7
โทร. 0-256-4000 ต่อ 3547
http://www.chulacrc.org
4. REDCap

1. เงื่อนไขและขั้นตอนในการขอ Username เพื่อใช้โปรแกรม REDCap .pdf
2. แบบฟอร์มคำขอรับ Username เพื่อใช้โปรแกรม REDCap .pdf

5. การให้คำปรึกษาทางด้านสถิติ
โดย คุณวสันต์ ปัญญาแสง
สถานที่ตั้ง ตึก อานันทมหิดล ชั้ 3
โทร. 0-2256-4455,0-2256-4466 ต่อ 15,16 เพื่อทำนัด
หมายเหตุ: สำหรับท่านที่ต้องการใช้โปรแกรม SPSS ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีให้บริการโดยสามารถเข้าไป download ได้ที่ https://www.it.chula.ac.th/spss-software และทำตามคำแนะนำที่มีอยู่ในหน้าเว็บไซต์นี้
และท่านใดต้องการรับคำปรึกษาโดยใช้ Notebook ของท่านเองกรุณาติดตั้งโปรแกรมก่อนเข้ารับการปรึกษา
กรุณาโทรนัดเวลาล่วงหน้า
6. โครงการ "ส่งเสริมเพื่อเขียนต้นฉบับบทความวิจัย" คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
เนื่องจากภาระงานหลักของคณาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์ ประกอบด้วยการเรียนการสอน
การบริการทางการแทยพ์และการวิจัย การมีภาระงานหลายด้านนี้ ทำให้คณาจารย์บางท่าน
มีเวลาในการเขียนต้นฉบับบทความวิจัยไม่เพียงพอ แม้ว่าจะมีข้อมูลมากพอที่จะเขียนรายงานได้
คณะแพทยศาสตร์ จึงจัดให้มีโครงการนี้เพื่อเพิ่มผลงานตีพิมพ์คุณภาพของคระแพทยฯ โดยมีนโยบายส่งเสริมและมอบหมายให้คณาจารย์สามารถมีเวลาเขียนต้นฉบับบทความวิจัย
เพื่อส่งติพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ช่วงละไม่เกิน 2 สัปดาห์ โดยปลอดจากกิจกรรมปกติได้
(ผู้ประสานงาน นางพรทิพย์ สินธวานุรักษ์ โทร. 0-2256-4455, e-mail: psinthavanuruk@yahoo.com)
ระเบียบและหลักเกณฑ์พร้อมแบบฟอร์ม (แก้ไขครั้งที่ 1 (3/10/54)
7.

English Editing Service

ผู้ประสานงาน นางพรทิพย์ สินธวานุรักษ์
สถานที่ติดต่อ ฝ่ายวิจัย ตึกอานันทมหิดล ชั้น 3
เบอร์โทร. 0-2256-4455 ต่อ 18 มือถือ 085-0444343
E-mail: psinthavanuruk@yahoo.com

คุณสมบัติของผู้รับบริการ
- บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ และอาจารย์ นักวิจัย รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
- นิสิต ซึ่งมีอาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา/ผู้วิจัยร่วม หรือ ผู้เขียนร่วม
- มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ (ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ทางเลือกที่ให้การบริการ
1. บริการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่งตรวจโดยตรง โครงการคลินิกวิจัย (Research Clinic)
โดยผ่านระบบ online (Username/Password ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) http://portal.research.chula.ac.th/ (มีคู่มือในเว็บไซด์ หรือสอบถาม คุณขวัญพัฒน์ นาคำ โทร. 0-2215-0238)
2. บริการของคณะแพทยศาสตร์ ฝ่ายวิจัย /English Editing & Medical writer Service
ดูรายละเอียด และ Download แบบฟอร์มขอรับบริการได้ที่ http://research.md.chula.ac.th/service.html
(ผู้ประสานงาน คุณพรทิพย์ สินธวานุรักษ์ )
3. บริการของบริษัทเอกชนที่เป็น Contact กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลย : Edanz expert English editing
- Edanz services; http://www.edanzediting.com/portal/chulalongkorn-university
4. บริการของบริษัทเอกชนอื่น ๆ (ผู้วิจัยสามารถประสานและติดต่อเองโดยสะดวก)
การสนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าใช้จ่าย เรื่องละไม่เกิน 10,000 บาท พิจารณาตามหลักเกณฑ์ Research Clinic ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปี 2557)

1. รายละเอียดการสมัครการให้การสนับสนุนและอัตราค่าบริการ
2. แบบฟอร์มขอรับการบริการตรวจแก้ภาษาอังกฤษ (Request form for English editing)
3. แบบประเมินผลการให้บริการ
4. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Research Clinic
5. บันทึกข้อความประชาสัมพันธ์ "ระบบออนไลน์" การเสนอขอรับการสนับสนุนจากโครงการคลินิกวิจัย (Research Clinic) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8.

การเบิกค่าสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
(ผู้ประสานงาน น.ส.ณัฐฐิกา อุทยาพงษ์ โทร. 4455,4466 ต่อ 0 e-mail: researchaffairs@gmail.com)

- รายละเอียดและขั้นตอนการสมัครขอรับการสนับสนุน

การสนับสนุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยื่นผ่านระบบ Online ได้ที่ https://portal.research.chula.ac.th/login-ldap.php
1. ประกาศเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ ฯ พ.ศ.2553 (ฉบับเดิม)
2. ประกาศเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ ฯ พ.ศ.2556 (ฉบับล่าสุด)
3. รายชื่อวารสารที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่สนับสนุนค่าตีพิมพ์ฯ
4. แบบขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย (update 1 ต.ค.56)
5. แบบฟอร์มหนังสือยินยอม (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
6. รูปแบบบทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทย
7. ตัวอย่างแสดงค่า Impact Factor
8. แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.11)
การสนับสนุนจาก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1. ประกาศเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่างๆ ของกองทุนวิจัย คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ.2555
2. ระเบียนและหลักเกณฑ์การสนับสนุนผลงานตีพิมพ์ฯ (แก้ไขครั้งที่ 2/6 พ.ค.54) คณะแพทยศาสตร์
3. แบบฟอร์มใบสมัครขอรับเงินสัมนาคุณผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่มีค่า Impact Factor : RA1 (ปรับปรับปรุง ธ.ค.58)
4. แบบฟอร์มใบสมัครขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์ในจุฬาลงกรณ์เวชสารและขอเบิกค่า Page Charge : RA2 (ปรับปรุง ธ.ค.58)
5. แบบฟอร์มใบยินยอม MDCU
6. ตัวอย่างแสดงค่า Impact Factor

9. Protein Identification by Mass Spectrometry Service
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับวิเคราะห์ชนิดโปรตีนด้วย Liquid Chromatography Coupled with Mass Spectrometry (LC/MS/MS แบบ
Q-TOF) ที่ทำให้ทราบถึงลำดับของเปปไทด์ของโปรตีน
ผู้สนใจสามารถส่งตัวอย่างได้ที่ห้อง 1720 ตึก อปร. ชั้น 17 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ประสานงาน นส ภูริชญา สมภาร โทร. 0-2256-4000 ต่อ 3662 กด 509 , e-mail: pook_bio@yahoo.com,
http://research.md.chula.ac.th/Proteomic Service.html
1. แบบฟอร์มและอัตราค่าบริการ
2. คู่มือแนะนำการทำ gel digestion